هیئت‌های داوری

هیئت‌های داوری مرجع تصمیم‌گیری تخصصی جشنواره است؛ هیئت‌های داوری با سه تا پنج نفر عضو از میان استادان و محققان صاحب‌نظر در هر یک از قالب‌ها و محورهای جشنواره به پیشنهاد دبیران کمیته‌ها و تأیید شورای علمی انتخاب می‌شوند.

وظایف و اختیارات هیئت‌های داوری

1. حضور در جلسات هیئت‌های داوری
2. بررسی اولیه آثار ارسالی به دبیرخانه
3. بررسی و نهایی سازی کاربرگ ویژه ارزیابی
4. نظارت بر روند و فرآیند ارزیابی‌ها
5. رتبه‌بندی آثار برگزیده در سه سطح اول، دوم، سوم و شایسته تقدیر و شایسته تحسین
6. بررسی مجدد آثار مورد اعتراض
7. معرفی آثار برگزیده نهایی برای طرح در شورای علمی جشنواره
8. تنظیم بیانه هیئت داوری

معیارهای انتخاب اثر

1. پاسخگویی تخصصی و تحلیل محتوا
2. استفاده از شیوه‌های نوین پاسخگویی
3. ارائه الگوهای صحیح پاسخگویی به شبهات
تبصره: معیارهای تخصصی هر قالب، به صورت جداگانه در کاربرگ خاص تهیه می‌شود.