ساختار و ارکان جشنواره

1. شورای سیاست‌گذاری جشنواره
2. دبیر جشنواره
3. شورای علمی جشنواره
4. دبیر اجرایی جشنواره
5. کمیته‌های تخصصی جشنواره
6. دبیرخانه جشنواره