فرایند انتخاب آثار

فرایند «ارزیابی، داوری و انتخاب» آثار پژوهشی، هنری، ادبی طی مراحل زیر انجام می‌گیرد:

– مرحله اول؛ پالایش اولیه: در این مرحله دبیرخانه جشنواره آثاری را که به لحاظ شکلی دارای معیارهای اولیه «اثر پژوهشی، هنری، ادبی» باشند، برای داوری برمی‌گزیند و به هیئت‌های داوری تحویل می‌دهد. مبنای تصمیم در این مرحله «اکثریت مطلق کمیته بر رد اثر» است؛ در غیر این صورت و باوجود احتمال و تردید، اثر وارد مراحل بعدی می‌شود. در این مرحله، کاربرگ خاص هر اثر تکمیل و داوران آثار تعیین می‌شوند و صورت‌جلسه مزبور با ذکر عناوین کلیه آثار رد و برای داوری ارسال‌شده، توسط همه اعضای کمیته امضاء می‌گردد.

– مرحله دوم؛ ارزیابی همه‌جانبه اول: در این مرحله آثار انتخاب‌شدهٔ مرحله قبل، برای داوران متخصص در آن موضوع ارسال می‌شوند. داوران منتخب کمیته‌ها به‌صورت مستقل و ناشناس و بر پایه شاخص‌ها و معیارهای طراحی‌شده در کاربرگ‌های مربوط، به سنجش و ارزیابی آثار اقدام می‌کنند.

– مرحله سوم؛ گزینش کمیته: در این مرحله، کمیته‌ها پس از بررسی میانگین نتایج ارزیابی‌های دو مرحله قبل و لحاظ کردن امتیازات مربوطه و ثبت آنها در برگه ارزیابی نهایی، درباره رتبه اثر تصمیم‌گیری می‌کند و آثار «اول»، «دوم»، «سوم» و «شایسته تحسین» یا «شایسته تقدیر» خود را تعیین و فهرست آنها را به همراه پرونده کامل اثر طی نامه رسمی از طریق دبیرخانه یا دبیر اجرایی جشنواره به شورای علمی جشنواره معرفی می‌کند.

– مرحله چهارم؛ گزینش نهایی: گزینش نهایی آثار و تعیین رتبه آنها توسط شورای علمی جشنواره انجام می‌شود. در این مرحله، رئیس هر کمیته آثار برگزیده کمیته خود را به همراه تمام سوابق و مستندات مربوط به داوری‌ها، در جلسه شورای علمی معرفی و از آن دفاع می‌کند. در این مرحله همچنین سطح آثار برگزیده کمیته‌های مختلف با همدیگر سنجیده می‌شود و پس از بررسی پرونده تک‌تک آثار و بحث در خصوص داوری‌ها، با رأی اکثریت اعضای شورا آثار برگزیده و رتبه آنها تعیین می‌شود.