کمیته‌های تخصصی جشنواره

تنوع قالب‌ها و محورهای آثار ارائه‌شده شکل‌گیری کمیته‌های مختلف را ضروری می‌نمود. بر همین اساس کمیته‌هایی متشکل از متخصصان هر رشته (علمی، ادبی، هنری، چندرسانه‌ای) شکل‌گرفته و فرایند دریافت، داوری و معرفی آثار برگزیده، بر اساس ضوابط و آیین‌نامه‌های مصوب در کمیته‌های مختلف جشنواره انجام می‌شود.
کمیته‌های جشنواره عبارتنداز:

1. کمیته پژوهش

2. کمیته شعر

3. کمیته داستان

4. کمیته چندرسانه‌ای

5. کمیته تجسمی

6. کمیته بین‌الملل

7. کمیته بخش ویژه