کارگروه‌های تخصصی جشنواره

تنوع قالب‌ها و محورهای آثار ارائه‌شده شکل‌گیری کارگروه‌های مختلف را ضروری می‌نمود. بر همین اساس کارگروه‌هایی متشکل از متخصصان هر رشته (پژوهشی، ادبی ‌ـ هنری، چندرسانه‌ای) شکل‌گرفته و فرایند دریافت، داوری و معرفی آثار برگزیده، بر اساس ضوابط و آیین‌نامه‌های مصوب در کارگروه‌های مختلف جشنواره انجام می‌شود.

کارگروه‌های جشنواره

1. کارگروه پژوهشی؛ این کارگروه متشکل از کارگروه علوم اسلامی و کارگروه علوم انسانی ـ اسلامی است.

2. کارگروه ادبی ـ هنری: این کارگروه متشکل از کارگروه شعر، کارگروه داستان، کارگروه تجسمی است.

3. کارگروه چندرسانه‌ای

تبصره: تعداد و عناوین کارگروه‌ها در هر دوره جشنواره بر اساس نیاز و در جهت قالب‌ها و محورهای جشنواره به پیشنهاد شورای علمی و تصویب شورای سیاست‌گذاری جشنواره قابل‌تعیین است.